Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Jobbvägen

Verksamheten Jobbvägen syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Insatsen riktar sig till gotlänningar 16-66 år utan sysselsättning.

Processkarta för Jobbvägen

Processkarta för Jobbvägen

Deltagarprocess för Jobbvägen

Alla deltagare i Jobbvägen följer i grunden samma process. Längre ned kan du läsa mer ingående om hur insatserna kan skilja sig åt.

Uppstartsmöte

På uppstartsmötet träffar individen arbetslivscoach eller arbetsterapeut från avdelningen för arbetsliv och etablering samt aktualiserande part. På mötet fattas beslut om Jobbvägen är rätt insats för individen.

Kartläggning

Utifrån metoden BIP görs en kartläggning med hjälp av verktyget SKAPA. Därefter görs en handlingsplan där tidsatta mål och aktiviteter upprättas. Detta gör deltagaren och arbetslivscoachen tillsammans, handlingsplanen stäms av med aktualiserande part. Målen utgör underlag för uppföljning.

Aktiviteter

Beroende på vilken insats individen tillhör skiljer sig aktiviteterna åt. Jobbvägens övergripande aktiviteter är öppna för alla deltagare i Jobbvägen oberoende insats. Längre ner kan du läsa mer om varje insats samt aktiviteter.

Uppföljning

För att skapa delaktighet i aktuella handlingsplaner skall varje deltagares ärende följas upp minst var tredje månad samt vid behov. Detta mötet bokas in i samband med uppstartsmötet.

Avslut

Det ska finnas en tydlig planering för deltagarens nästa steg. Det görs i överenskommelse mellan deltagaren och berörda parter.

Insatser

Varje vecka erbjuds gruppaktiviteter på fasta dagar och fasta tider.

  • Individuell coaching
  • Jobbsökarmodul
  • Hälsomodul
  • Träningsmodul
  • CV-verkstad
  • Studie- och yrkesvägledning

Det är deltagarens ansvar att aktivt delta vid dessa tillfällen. Deltagarens arbetslivscoach följer upp utefter handlingsplanen för att säkerställa närvaro och om insatsen är tillräcklig eller om handlingsplanen behöver revideras.

Deltagarens insats i Jobbvägen avslutas efter cirka 4-6 månader.

Insatsen sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland där vi tillsammans hittar en väg vidare för individen till egen försörjning genom arbete eller studier.

Målet är att inom tolv månader, med individuellt stöd, närma sig eller nå arbete eller studier. Aktiviteter är bedömning av arbetsförmåga, arbetsträning och kompetenshöjande program i grupp för ökad hälsa, självkännedom, struktur och planering med syfte att öka deltagarnas möjligheter att närma sig arbete eller studier.

Uppföljning med aktualiserande part sker var tredje månad.

Deltagarens delaktighet i insatsen avslutas som längst efter 12 månader. Undantagsfall med förlängning efter 12 månader kan göras. Beslut fattas av aktualiserande part och arbetslivscoach. Styrgruppen för den operativa samverkan underrättas om undantaget.

Kriterier för aktualisering till arbetslivsinriktad rehabilitering

  • Individen är motiverad till förändring och inriktad på arbete och/eller studier.
  • Individen skall klara 5 timmar aktivitet per vecka för att kunna tillgodose sig aktiviteter som erbjuds.
  • Om det finns aktuell vårdkontakt eller sådan behövs skall kontakt ha tagits innan aktualisering. Bedömningen skall vara att aktiviteterna kompletterar ev. pågående behandling och kan vara ett positivt nästa steg för individen.

Insatsen samfinansieras av samordningsförbundet FinsamGotland.

Jobbvägen språk är ett samarbete mellan avdelningen arbetsliv och etablering, Vuxenutbildningen Gotland, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Språkinriktning och urval av deltagare görs i samråd mellan de samverkande parterna.

Målgruppen för Jobbvägen Språk är utrikesfödda personer som har ekonomiskt bistånd, ofta kort skolbakgrund och/eller lång tid på SFI – svenska för invandrare.

Upplägget är en 14 veckor lång kurs där man i grupp ges språkstärkande aktiviteter och kunskap om svenskt arbetsliv. Några veckor in i kursen planeras deltagare gå ut på praktik 1 dag i veckan.

Varje deltagare har individuell coachning där man pratar om deltagarens kompetenser, erfarenheter och förutsättningar för arbete. Arbetslivscoach och lärare följer upp deltagare under praktiken.

Jobbvägen språk kan ses som en förberedande insats inför deltagande i Jobbvägen.

Jobbvägen Södra är ett ESF-projekt inom Gotland Forward, där vi gemensamt identifierat ett behov av att lokalisera oss närmre individens geografiska hemvist. Projektet verkar i Hemse med lokal på Gotlands Folkhögskola. Uppstartsmöte sker i förstahand på plats i Hemse.

Jobbvägen Södra planerar att ha samma möjlighet till aktiviteter som Jobbvägen i Visby.

Aktualisering

Läs mer om vad som gäller för aktualiserande och/eller försörjande part.

Stöd och försörjning skall i majoriteten av fall aktualisera till Jobbvägen oavsett individens ursprung. Om arbetslivscoach upptäcker under deltagarens process i Jobbvägen att annan insats krävs fattas nytt beslut i uppföljningsmöte med stöd och försörjning.

Aktualisera till Jobbvägen via bokningskalender.

Inför terminsstarter kan du lämna förslag till din chef på individer som skulle kunna vara aktuella för Jobbvägen Språk.

Om du som handläggare vet att det finns behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, kontakta via e-post eller telefon för att boka tid för uppstartsmöte. Är alla tider bokade kommer man få en ungefärlig prognos för när tider finns tillgängliga. Vi återkopplar då lediga tider finns.

Kontaktuppgifter:
Marie Hörnell
Telefon: 0498-20 36 76
jobbvagen@gotland.se

Arbetsförmedlingen kan aktualisera till arbetslivsinriktad rehabilitering. Kontakta via e-post eller telefon för att boka en tid för uppstartsmöte. Är alla tider bokade kommer man få en ungefärlig prognos för när tider finns tillgängliga. Vi återkopplar då lediga tider finns.

Kontaktuppgifter:
Marie Hörnell
Telefon: 0498-20 36 76
jobbvagen@gotland.se

Försäkringskassan kan aktualisera till arbetslivsinriktad rehabilitering. Kontakta via e-post eller telefon för att boka en tid för uppstartsmöte. Är alla tider bokade kommer man få en ungefärlig prognos för när tider finns tillgängliga. Vi återkopplar då lediga tider finns.

Kontaktuppgifter:
Marie Hörnell
Telefon: 0498-20 36 76
jobbvagen@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan aktualisera till arbetslivsinriktad rehabilitering.
Om individen har offentlig försörjning är det försörjande part som aktualiserar.

Om individen saknar offentlig försörjning kan personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen aktualisera direkt via e-post eller telefon för att boka en tid för uppstartsmöte. Är alla tider bokade kommer man få en ungefärlig prognos för när tider finns tillgängliga. Vi återkopplar då lediga tider finns.

Kontaktuppgifter:
Marie Hörnell
Telefon: 0498-20 36 76
jobbvagen@gotland.se

Aktualiseringsblankett till arbetslivsinriktad rehabilitering

Aktualiserande part och individen fyller i aktualiseringsblanketten tillsammans inför uppstartsmötet.

Jobbvägen

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Kontakta Region Gotland

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Dela sidan